Home

       ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Website ของศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษา The Superior Training and Consultancy Service Center โดยสุพีเรียร์เทรนนิ่ง เป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมนาและการให้คำปรึกษา (Consultancy) ต่างๆ ในเรื่องการจัดการภาพรวมของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆตลอดห่วงโซ่อุปทาน (End-to-End Supply Chain Efficiency Improvement), การพัฒนาบุคลากร (People Development) การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development) การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรโดยการให้บริการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมสัมมนาทั้งบุคลากรและองค์กรต่างๆ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธฺภาพสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยวิทยากรที่มีประสพการณ์การทำงานในบริษัทข้ามชาติชั้นนำและมีประสพการณ์ในการเป็นวิทยากรมาเป็นเวลานาน ซี่งสามารถช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทของท่านได้ดังนี้

 • เราสามารถช่วยในกระบวนการบริหารจัดการ End-to-End Supply Chain โดยการให้การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทของท่านให้ดีขึ้น
 • เราให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดการ E2E ของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การกระบวนการผลิต, การจัดหาวัตถุดิบและสินค้า, การบริหารคุณภาพสินค้า, การจัดการการขนส่งขั้นต้น การจัดการการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า, การควบคุมการสูญหายของวัตถุดิบและสินค้า การจัดการด้าน Warehouse และการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการวางแผนและการขนส่งขั้นรอง, การจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ การจัดการการดำเนินงานร้านบริการค้าปลีกและสาขาของบริษัทของท่าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างยั่งยืน 
 • การดำเนินงานการปรับปรุงและการจัดการพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านอื่นๆ อีกด้วย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างยั่งยืน
 • ด้วยความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ที่พวกเรามีเหล่านี้ สามารถที่จะช่วยในการปรับปรุงพัฒนาเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้นำระดับสูง ที่เกี่ยวข้องของบริษัทของคุณให้มีความรู้ความสามารถและมีภาวะความเป็นผู้นำโดยการให้หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่เราจะสามารถช่วยให้พวกเขามีความรู้มากขึ้น ความสามารถมากขึ้นและมีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ลดปัญหาการดำเนินงาน ลดปัญหาการทำงานผิดพลาด ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนทำให้ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทดีขึ้น และแน่นอนช่วยทำให้ยอดขายและรายได้และผลกำไรของบริษัทดีขึ้นและสูงขึ้น

        จากประสพการณ์ของผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสุพีเรียร์เทรนนิ่ง ที่เคยทำงานในบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัดมามากกว่า 25 ปีในด้าน Supply Chain and Logistics มีบทบาทในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในต่างประเทศหลายประเทศ (เช่น ประเทศในภาคพื้นเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและแอฟริกา) ประสพการณ์การทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการองค์กรที่มีพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาเป็นจำนวนมากๆ มีประสบการณ์การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากรในทีมงาน ที่จะช่วยให้พวกเขามองเห็นสิ่งที่ที่เราสามารถช่วยเขาในการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดของเสีย การปรับปรุงสมรรถนะการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ และช่วยให้ผลประกอบการและกำไรของบริษัทดีขึ้น

        นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยให้บริษัทของคุณ บุคคลากรของคุณ และผู้นำของคุณ ก้าวไปสู่และสามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์และทิศทางของ Thailand Economy 4.0 ของประเทศไทยได้และสามารถช่วยให้บริษัทของคุณกลายเป็นสังคมแห่งความรู้ "Knowledge Based Society" โดยมีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ผลผลิตของการดำเนินงานดีขึ้นและมากขึ้น มีทักษะในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้นและมีทักษะความเป็นผู้นำมากขึ้น

 • รัฐบาลกำลังมุ่งเป้าหมายไปสู่โครงการ"ประเทศไทย 4.0" โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทุกธุรกิจในประเทศไทย
 • รัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายใหม่ในปีนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้นและแพร่หลาย ซึ่งในขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำลังดำเนินการก่อตั้งสามโครงการเกี่ยวกับ"Digital Thailand" Project.
 • นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวในงานสัมมนาที่เรียกว่า "ดิจิตอลประเทศไทย 2016" ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านเทคโนโลยี
 • นอกจากนี้รัฐบาลยังจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมและบูรณาการทุกภาคส่วน เช่นการเกษตรสมาร์ทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital ของประเทศ
 • Thailand 4.0 สามารถเกิดขึ้นและเป็นจริงได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ด้านเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน ดังนี้
 1. เปลี่ยนการผลิต "สินค้าทั่วไป" เป็น "ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม"
 2. เปลี่ยนกิจกรรมการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 3. เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการ
 • หากประเทศไทยจะเป็นประเทศที่หนีจากกับดักที่มีลักษณะของการเจริญเติบโตทางเศรฐกิจที่ต่ำในทศวรรษที่ผ่านมาได้ อุตสาหกรรมการบริการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ไปเป็นการให้บริการที่มีมูลค่าสูง แทนที่การบริการแบบดั้งเดิม
 • ในขณะเดียวกันแรงงานไร้ฝีมือและทักษะต่ำจะต้องมีการพัฒนาด้านความรู้ ความชำนาญ และทักษะสูงอย่างเร่งด่วน

เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy)

 • ในการประชุมกลยุทธ์และทิศทางของ Thailand 4.0 ความรู้ของผู้คนและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเป็นกุญแจสำคัญเพื่อช่วยในการปรับปรุงการแข่งขันและการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
 • ประเทศไทยกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดีที่จะกลายเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งหมายถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น, การผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเองนี้เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนในภาคเกษตรที่ประเทศได้ย้ายออกไปจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงวัตถุดิมาเป็นการผลิตอาหารแปรรูปที่สามารถแข่งขันในระดับโลก ในอุตสาหกรรมยานยนต์รวมของประเทศไทยได้เพิ่มกำลังการผลิตและส่วนประกอบอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างดี ไทยถูกจัดอันดับที่ 10 ในโลกของการผลิตรถยนต์
 • การลงทุนในครู (ด้านการสอน การอบรม การให้คำปรึกษา) – นายจ้างมีรายงานว่ามีการขาดแคลนอย่างรุนแรงของทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และความคิดทั่วไป ดังนั้นเราจะต้องพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพครูโดยสามารถเน้นในการฝึกอบรมครูผู้สอน (Train the Trainers)
 • การเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมกับนายจ้างในอนาคต - การทำงานร่วมกันสามารถใช้ในหลายรูปแบบ: โครงการร่วมวิจัยการมีส่วนร่วมของนายจ้างในการแก้ไขหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมระยะสั้นที่นำเสนอโดยศูนย์ฝึกอบรม หรือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางบริษัทมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถ มีประสพการณ์จากการทำงานจริงและการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรจริงที่ผ่านมา สามารถที่จะช่วยบริษัทหรือองกรค์ของท่านได้เพื่อก้าวไปสู่ Knowledge Based Society, Knowledge Based Economy และสามารถก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Thailand Economy 4.0 ในอนาคตอันใกล้นี้ได้

       

  • Superior Training Stamp.jpg
   Welcome to the “Superior Training Limited Partnership” Homepage. The Superior Training Limited Partnership is the Training and Consultancy firm of the Total Product Supply-Chain M...

  • ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Superior Trainingand Consultancy Services ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ ธงชัย อึ้งเจริญวงค์ ท่านเป็นนักบริหาร เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานระด...
  • Thongchai Ungcharoenwong (อาจารย์ ธงชัย อึ้งเจริญวงค์) Education : Bachelor of Science – Statistics and Computer : Silpakorn University Master of Science – Computer Information Sy...
Visitors: 72,366