Public Training

2016-2017 Public Training Courses Available:

 

สถานที่อบรมสัมนา : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

 

วิธีการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
  • รบกวนให้ลูกค้าลงทะเบียนและจ่ายเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งก่อนที่การอบรมจะเริ่มของแต่ละหลักสูตร
  • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
  • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
  • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
  • ถ้ามีการยกเลิกการอบรมสัมนาน้อยกว่า 15 วันก่อนที่การอบรมจะเริ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
  • ถ้ามีการยกเลิกการอบรมสัมนาน้อยกว่า 7 วันก่อนที่การอบรมจะเริ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,854