Change Management

Change Management (2 day course) - (09:00 -16:00 hrs.)

วันที่อบรมสัมนา :

สถานที่อบรมสัมนา : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

วิทยากร : Thongchai Ungcharoenwong (อาจารย์ ธงชัย อึ้งเจริญวงค์)

ในปัจจุบันนี้ องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ล้วนจําเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู๋รอดและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ภายในระยะเวลาสั้นๆธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกลับต้องล้มละลายหรือเลิกกิจการไปเป็นจํานวนมาก หน่วยราชการที่เคยกุมอํานาจการบริหารทั่วประเทศมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ก็ต้องถูกตัดทอนหรือถ่ายโอนอํานาจออกไปจนเหลือภารกิจที่จะดําเนินการต่อไปน้อยลง ประเทศที่เคยดํารงคงความเป็นเอกราชมาเป็นศตวรรษก็อาจต้องสญูเสียกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต เช่น ทุน ที่ดิน แรงงาน และการประกอบการให้แก่ต่างชาติได้ภายในเวลาไม่นานนัก

องค์กรที่ไม่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพื่อปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มักจะพบกับความเสื่อมลงและถดถอย ส่วนองค์กรที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับความผันแปรของสภาพแวดล้อมได้ก็จะสามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถของผู้บริหารและพนักกงานขององค์กรนั้นๆ

หัวข้อในการอบรมสัมนา

 • ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว และ การเปลี่ยนแปลงที่ประสพความสำเร็จ
 • การเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมาย Thailand Economy 4.0
 • ความหมายของ "การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง”
 • ประโยชน์ของ "การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง” ต่อองค์กรและต่อตัวบุคคล
 • คู่มือกระบวนการ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • บทนำ 
  • บทบาทและการกำกับดูแล
  • การฝึกอบรมและนโยบาย
  • ขั้นตอนการปฏิบัตงาน
  • การตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่น
  • การดำเนินงานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • กระบวนการหลักของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การชี้บ่ง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง – การตรวจคัดกรอง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การทบทวน
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การอนุมัติ
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การดำเนินการการเปลี่ยนแปลง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การปิดคำขอ
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การมองย้อนกลับไป
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - สรุปภาพรวม (Swim Lane)
  • ตัวอย่างของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจริง
  • รูปแบบการอบรม
   • การบรรยาย
   • ภาคปฏิบัตรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
   • การระดมสมอง และ Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • พื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการและเรียนรู้เทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง และตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรรวมทั้งความสำเร็จต่อตัวเองด้วย

 

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย
 • ผุ้จัดการอาวุโส

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
9,000 บาท 630 บาท 270 บาท 9,360 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 9,630 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

    

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,856