Leadership Foundation

Leadership Foundation (2 days course) - (09:00 - 16:00 hrs.)

วันที่อบรมสัมนา :

สถานที่อบรมสัมนา : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

Trainer : Thongchai Ungcharoenwong (อาจารย์ ธงชัย อึ้งเจริญวงค์)

Course Content

 • Day 1
  • Introduction
  • What are the Leadership Foundations?
  • What is the Coaching Model and how to apply it?
  • What are the benefits of using this Coaching Model?
  • What is Advocacy & Inquiry (Senge) and how to apply it?
  • How to agree goals and review development by using GAPS?
  • How to plan development using SKILL-WILL?
  • How to support development using GROW?
  • How to support development using SEED and BIC?
  • What is Commitment Conversations (Kofman) and how to apply it?
  • What is Emotional Intelligence (Goleman) and how to apply it?
 • Day 2
  • What is Iceberg Model (McKinsey) and how to apply it?
  • What is Influencing with Integrity (McKinsey) and how to apply it?
  • What is Trust Equation (Maister/Green) and how to apply it?
  • What is Inspirational Engagement and how to apply it?
  • What is Knower/Learner (Kofman) and how to apply it?
  • What is Ladder of inference (Argyris) and how to apply it?
  • What is Left Hand Column (Argyris) and how to apply it?
  • What is Stakeholder Management and how to apply it?
  • What is Story Telling (Carnegie) and how to apply it?
  • What is Victim/Player (Kofman) and how to apply it?
  • Closing remark
 • Format of the training
  • Presentation
  • Individual and Group Practice
  • Brainstorming and  Workshop

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาภาวะผู้นำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงทั้งที่ในบริษัทและนอกบริษัทได้
 • สามารถช่วยให้ผู้เข้าอบรมสัมนามีทักษะในการมีภาวะผู้นำมากขึ้นและสามารถช่วยองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย
 • ผุ้จัดการอาวุโส

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
9,000 บาท 630 บาท 270 บาท 9,360 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 9,630 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,847