Total Productive Maintenance (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM) - (1 day : 09:00 - 16:00 hrs.) 

วันที่อบรมสัมนา :

Venue : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

Trainer : Dr.Narong Aresanasuwan (ดร.ณรงค์   อาศนสุวรรณ์)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างความรู้ของความสาคัญของการการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

2 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

3 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือทำการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบารุงรักษาเครื่องจักร

4 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือในการเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

หัวข้อในการอบรมสัมนา

 • ความหมายและความสาคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ความปลอดภัยกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • รูปแบบและชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • การบารุงรักษาเครื่องจักรแบบเสียแล้วซ่อมและการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร
 • เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 • เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงแก้ไข
 • เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคาบเวลา
 • เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

 วิธีการฝึกอบรม

1. ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2. การบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ

 

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัตการ วิศวกร
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายปฏิบัตการ
 • บุคคลอื่นๆที่สนใจ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
5,000 บาท 350 บาท 150 บาท 5,200 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 5,350 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

 เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,856