กฏหมายมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electrical Safety)

 

Electrical Safety Standards Regulation (1 day : 09:00 - 16:00 hrs.)

Trainer : Dr.Narong Aresanasuwan (ดร.ณรงค์   อาศนสุวรรณ์)

 

หลักการและเหตุผล :

ในปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในเกือบทุกๆกิจกรรม เช่นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เครื่องจักรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต 

ดังนั้นความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 

1.  มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในระบบไฟฟ้า

2.  มีความรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

3.  สามารถระบุความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นพื้นฐาน

4.  ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :   

1. ความรู้พื้นฐาน

    1.1 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

    1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

    1.3 ปัจจัยและสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า

    1.4 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

    1.5 มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

    1.6 การติดตั้งระบบสายดินเพื่อความปลอดภัย

    1.7 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

   1.8 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

   1.9 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานไฟฟ้า

   1.10 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล

2. Work Shop

    2.1 กาประเมินความเสี่ยงและอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า

    2.2 เสนอแนวทางในการปรับปรุง

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การนำเสนอจากวิทยากร
 • การฝึกปฏิบัตรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
 • การระดมสมองและนำเสนอจากการระดมสมอง

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัตการ วิศวกร
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายปฏิบัตการ

 

In recent years, the electronic and electrical equipments are the familiar and  necessary parts of everyday life in many activities such as home appliances, mobile phone or data sending mobile devices, factory equipments in business and production industry sectors

So, understanding and having fundamental knowledge of electricity and electrical equipments operated in factories and line production are very important.People who handle or work with electrical tools as well as equipments must have the essential knowledge in order to reduce the risk of injury and protect the properties of company. It makes the company cut losses and produce efficiently outcome.

Course Objectives:

1.  Having the basic knowledge of electricity

2.  Law and electricity

3.  Being able check generally electrical mal-functions and equipments abnormality

4.  Reducing the accident and risk from working with electricity or electrical equipments

Topics / Course Details :  

1. Fundamental knowledge

    1.1 Electrical safety Regulation and law

    1.2 Basic knowledge about electrical system

    1.3 Factors and causes of electrical danger

    1.4 Controlling electrical harzards

    1.5 Standard  electrical equipment and safety installation

    1.6 Earthing or grounding in electrical network for the safety

    1.7 Safety inspection and testing of electricity and electrical equipment

    1.8 The basic guidelines regarding safe handling of electricity

    1.9 Personal Protective Equipment, PPE for electricity

    1.10 First aid and emergency for electrical shock

2. Workshop

   2.1 Evaluation of Electrical risk and danger

   2.2 Suggestions for improvement

Format of the training

 • Presentation
 • Individual and Group Practice
 • Brainstorming and  Workshop

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัตการ วิศวกร
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายปฏิบัตการ

 

หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

Contact Form

Visitors: 54,379