Change Management

Change Management (2 day course) - (09:00 -16:00 hrs.)

วิทยากร : Thongchai Ungcharoenwong (อาจารย์ ธงชัย อึ้งเจริญวงค์)

ในปัจจุบันนี้ องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ล้วนจําเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู๋รอดและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ภายในระยะเวลาสั้นๆธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกลับต้องล้มละลายหรือเลิกกิจการไปเป็นจํานวนมาก หน่วยราชการที่เคยกุมอํานาจการบริหารทั่วประเทศมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ก็ต้องถูกตัดทอนหรือถ่ายโอนอํานาจออกไปจนเหลือภารกิจที่จะดําเนินการต่อไปน้อยลง ประเทศที่เคยดํารงคงความเป็นเอกราชมาเป็นศตวรรษก็อาจต้องสญูเสียกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต เช่น ทุน ที่ดิน แรงงาน และการประกอบการให้แก่ต่างชาติได้ภายในเวลาไม่นานนัก

องค์กรที่ไม่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพื่อปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มักจะพบกับความเสื่อมลงและถดถอย ส่วนองค์กรที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับความผันแปรของสภาพแวดล้อมได้ก็จะสามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถของผู้บริหารและพนักกงานขององค์กรนั้นๆ

หัวข้อในการอบรมสัมนา

 • ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว และ การเปลี่ยนแปลงที่ประสพความสำเร็จ
 • การเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมาย Thailand Economy 4.0
 • ความหมายของ "การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง”
 • ประโยชน์ของ "การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง” ต่อองค์กรและต่อตัวบุคคล
 • คู่มือกระบวนการ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • บทนำ
  • บทบาทและการกำกับดูแล
  • การฝึกอบรมและนโยบาย
  • ขั้นตอนการปฏิบัตงาน
  • การตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่น
  • การดำเนินงานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • กระบวนการหลักของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การชี้บ่ง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง – การตรวจคัดกรอง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การทบทวน
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การอนุมัติ
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การดำเนินการการเปลี่ยนแปลง
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การปิดคำขอ
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - การมองย้อนกลับไป
   • ภาพรวมกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง - สรุปภาพรวม (Swim Lane)
  • ตัวอย่างของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจริง
  • รูปแบบการอบรม
   • การบรรยาย
   • ภาคปฏิบัตรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
   • การระดมสมอง และ Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • พื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการและเรียนรู้เทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง และตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรรวมทั้งความสำเร็จต่อตัวเองด้วย

 

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย
 • ผุ้จัดการอาวุโส

 

ถ้าท่านสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

Contact Form

Visitors: 51,847