Total Productive Maintenance (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM) - (1 day : 09:00 - 16:00 hrs.)

Trainer : Dr.Narong Aresanasuwan (ดร.ณรงค์   อาศนสุวรรณ์)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างความรู้ของความสาคัญของการการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

2 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

3 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือทำการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบารุงรักษาเครื่องจักร

4 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือในการเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

หัวข้อในการอบรมสัมนา

 • ความหมายและความสาคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ความปลอดภัยกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • รูปแบบและชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • การบารุงรักษาเครื่องจักรแบบเสียแล้วซ่อมและการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร
 • เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 • เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงแก้ไข
 • เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคาบเวลา
 • เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

วิธีการฝึกอบรม

1. ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2. การบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ

 

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัตการ วิศวกร
 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายปฏิบัตการ
 • บุคคลอื่นๆที่สนใจ

  

ถ้าท่านสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

 

Contact Form

Visitors: 51,847