Quality Control Circle (QCC)

 

Quality Control Circle (QCC)

Trainer : Dr.Narong Aresanasuwan (ดร.ณรงค์   อาศนสุวรรณ์)

หลักการและเหตุผล

Quality Control Circle ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจ ซึ่งการบริหารคุณภาพโดยการจัดการและให้ความรู้แก่พนักงานโดยจัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มพนังงานขึ้นมาเพื่อทากิจกรรมด้านคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Quality Control Circle (QCC )และการรวมตัวกันของพนักงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องในองค์กรตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการทางานให้ดียิ่งขึ้น และการที่กลุ่มพนังงานนั่นๆ จะเกิดความเข้มแข็งและมีพลังที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาและความสาเร็จขององค์กรได้นั้น พนักงานควรได้รับความรู้และการสนับสนุน การทากิจกรรม Quality Control Circle (QCC )จากระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งจะคอยผลักดันกระตุ้นติดตามและประเมินผลให้เกิดความสาเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสาคัญของการทากิจกรรม Quality Control Circle (QCC )

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีในการมองปัญหา การเลือกหัวข้อปัญหา การเก็บข้อมูล การตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางและวิธีในการถ่ายทอด การนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อฝึกอบรม

1. แนวคิดพื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพ

2. ความสาคัญของการทากิจกรรม Quality Control Circle (QCC )

3. การประยุกต์ใช้ 7QC Tools และหลักการนาเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC )

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ การนาเสนอ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • พนักงานทุกระดับ

 

ถ้าท่านสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

 

Contact Form

Visitors: 51,854