Quality Control Circle (QCC)

 

Quality Control Circle (QCC) - (1 day course : 09:00 - 16:00 hrs.)

วันที่อบรมสัมนา :

Venue : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

Trainer : Dr.Narong Aresanasuwan (ดร.ณรงค์   อาศนสุวรรณ์)

หลักการและเหตุผล

Quality Control Circle ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจ ซึ่งการบริหารคุณภาพโดยการจัดการและให้ความรู้แก่พนักงานโดยจัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มพนังงานขึ้นมาเพื่อทากิจกรรมด้านคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Quality Control Circle (QCC )และการรวมตัวกันของพนักงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องในองค์กรตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการทางานให้ดียิ่งขึ้น และการที่กลุ่มพนังงานนั่นๆ จะเกิดความเข้มแข็งและมีพลังที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาและความสาเร็จขององค์กรได้นั้น พนักงานควรได้รับความรู้และการสนับสนุน การทากิจกรรม Quality Control Circle (QCC )จากระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งจะคอยผลักดันกระตุ้นติดตามและประเมินผลให้เกิดความสาเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสาคัญของการทากิจกรรม Quality Control Circle (QCC )

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีในการมองปัญหา การเลือกหัวข้อปัญหา การเก็บข้อมูล การตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางและวิธีในการถ่ายทอด การนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อฝึกอบรม

1. แนวคิดพื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพ

2. ความสาคัญของการทากิจกรรม Quality Control Circle (QCC )

3. การประยุกต์ใช้ 7QC Tools และหลักการนาเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC )

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ การนาเสนอ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • พนักงานทุกระดับ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
5,000 บาท 350 บาท 150 บาท 5,200 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 5,350 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

Contact Form

Visitors: 51,854