LEAN Awareness and Improvement Workshop

LEAN Awareness and Improvement Workshop (1 day course : 09:00 - 16:00 hrs.)

วันที่อบรมสัมนา :

Venue : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

Trainer : Somphong Hemaboot (อาจารย์ สมพงษ์ เหมบุตร)

 

ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ประกอบไปด้วยการแข่งขันทางความเร็ว, คุณภาพ และราคาขาย รวมถึงคู่แข่งขันในตลาดเดียวกันเองก็พยายามพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นตลอดเวลา   ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ประกอบการจำเป็นต้องขวนขวายปรับตัวและหาเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และการบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ Lean Manufacturing ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ และอาหาร ทั่วโลก นิยมนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความคาดหวังในตัวสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น

 

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ และหนทางการนำไปใช้ในทางธุรกิจการผลิตและบริการ

2.เพื่อให้ผู้เรียนการทราบถึงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของ Lean Manufacturing เพื่อนำไปใช้ในองค์กร และรวมถึงการปรับใช้ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ทางผู้เรียนมากที่สุดผ่านการทำกิจกรรม (Workshop).

3.เพื่อให้ผู้เรียนมองกลับไปที่ธุรกิจการผลิตและบริการที่ทำงานในปัจจุบันด้วยมุมมองสายตาผ่านหลักการ Lean Manufacturing

 

 หัวข้อการอบรมสัมนา

 1. แนวคิด และ หลักการของ Lean Manufacturing ในสายตาของผู้นำในธุรกิจและ อุตสาหกรรมการผลิต
 2. การกำหนดเป้าหมายของดัชนีวัดความสำเร็จทางธุรกิจในจุดเริ่มต้น (Before) และการตั้งเป้าหมาย (Target) ที่จะไปให้ถึง (After)
 3. การวางแผนในเชิงกลยุทธ์ที่นำเครื่องมือ Lean Manufacturing มาใช้เพื่อวัด (Critical to success) ความสำเร็จที่สอดคล้องเป้าหมายของธุรกิจ(Business Goal)
 4. องค์ประกอบและความหมายของเครื่องมือย่อยที่มีอยู่ใน Lean Manufacturing มีอะไรบ้างที่สอดคล้องกับ Critical To Success) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจในระดับสากล
 5. ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม Lean Manufacturing ที่ทุกฝ่ายดำเนินในทางเดียวกัน
 6. กิจกรรม (Workshop) ของ Lean Manufacturing และสรุปผลการดำเนินการเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

รูปแบบการอบรมสัมนา

 1. การบรรยาย(Lecture)
 2. กรณีศึกษา(Case Study)
 3. ปฏิบัติ(Workshop)

 

บุคคลที่ควรจะเข้าอบรมสัมนา

 • ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
5,000 บาท 350 บาท 150 บาท 5,200 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 5,350 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

 เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,847