Effective Solar Energy Management

 

Effective Solar Energy Management (1 day course : 09:00 -16:00 hrs.)

วันที่อบรมสัมนา :

Venue : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

Trainer : Urachart Kasiwongsoonthorn (อาจารย์ อุรชาติ กสิวงศ์สุนทร)

 

        การบริโภคพลังงานเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากเป็นแหล่งพลงังานที่มีไม่จำกัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น และความร้อนใต้พิ ภพ เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการยอมรับและเป็นนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะมีข้อได้เปรียบจากโลกได้รับแสงอาทิตย์ทุกๆ วันและความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

       ประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง และได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐในการลดการนำเข้านํ้ามันและหันมาใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เรื่อยมาการเติบโตของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายร้อยแห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การเติบโตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้นำพาให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งปลายปีพ.ศ. 2556 ภาครัฐเดินหน้าสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 200 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรด้านพลังงานระดับสากล คือ IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Program)

    และในปัจจุบันนี้ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมาการลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากขึ้นเนื่องต้นทุนในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำลงและสามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและพลังงานอื่นๆได้ และมีแรงจูงใจจการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้ธุรกินนี้การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะเติบโตต่อไปอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยภาพรวมทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง

2.เพื่อให้ผู้รับการอบรมทราบถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจะทำอย่างไรในการบริหารต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมและถูกลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและพลังงานอื่นๆได้

3.เพื่อให้ผู้รับการอบรมทราบถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง (Solar Rooftop) รวมถึงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 

หัวข้อการอบรมสัมนา

 1. ความรู้เบื้องต้นของถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยภาพรวมทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง (Solar Rooftop)
 2. ลักษณะและคุณสมบัติรวมถึงข้อดีข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแบบ ที่นำมาใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในหน่วยงานและบ้านที่อยู่อาศัย 
 4. การคำนวณออกแบบแผง โซล่าเซลล์  ในการผลิตไฟฟ้าใช้ในหน่วยงานและบ้านที่อยู่อาศัย
 5. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง (Solar Rooftop)
 6. การขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งจากการผลิตจากหน่วยงานและบ้านที่อยู่อาศัย
 7. การบริหารต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจะทำอย่างไรในการบริหารต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมและถูกลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและพลังงานอื่นๆได้

 

รูปแบบการอบรมสัมนา

 1. การบรรยาย(Lecture)
 2. กรณีศึกษา(Case Study)
 3. ปฏิบัติ(Workshop)

 

บุคคลที่ควรจะเข้าอบรมสัมนา

 • เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
5,000 บาท 350 บาท 150 บาท 5,200 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 5,350 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com     

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,846