Effective Solar Energy Management

Effective Solar Energy Management

Trainer : Urachart Kasiwongsoonthorn (อาจารย์ อุรชาติ กสิวงศ์สุนทร)

 

        การบริโภคพลังงานเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากเป็นแหล่งพลงังานที่มีไม่จำกัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น และความร้อนใต้พิ ภพ เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการยอมรับและเป็นนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะมีข้อได้เปรียบจากโลกได้รับแสงอาทิตย์ทุกๆ วันและความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

       ประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง และได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐในการลดการนำเข้านํ้ามันและหันมาใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เรื่อยมาการเติบโตของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายร้อยแห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การเติบโตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้นำพาให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งปลายปีพ.ศ. 2556 ภาครัฐเดินหน้าสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 200 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรด้านพลังงานระดับสากล คือ IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Program)

    และในปัจจุบันนี้ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมาการลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากขึ้นเนื่องต้นทุนในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำลงและสามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและพลังงานอื่นๆได้ และมีแรงจูงใจจการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้ธุรกินนี้การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะเติบโตต่อไปอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยภาพรวมทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง

2.เพื่อให้ผู้รับการอบรมทราบถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจะทำอย่างไรในการบริหารต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมและถูกลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและพลังงานอื่นๆได้

3.เพื่อให้ผู้รับการอบรมทราบถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง (Solar Rooftop) รวมถึงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 

หัวข้อการอบรมสัมนา

 1. ความรู้เบื้องต้นของถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยภาพรวมทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง (Solar Rooftop)
 2. ลักษณะและคุณสมบัติรวมถึงข้อดีข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแบบ ที่นำมาใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในหน่วยงานและบ้านที่อยู่อาศัย
 4. การคำนวณออกแบบแผง โซล่าเซลล์  ในการผลิตไฟฟ้าใช้ในหน่วยงานและบ้านที่อยู่อาศัย
 5. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อใช้งานเอง (Solar Rooftop)
 6. การขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งจากการผลิตจากหน่วยงานและบ้านที่อยู่อาศัย
 7. การบริหารต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจะทำอย่างไรในการบริหารต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมและถูกลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันและพลังงานอื่นๆได้

 

รูปแบบการอบรมสัมนา

 1. การบรรยาย(Lecture)
 2. กรณีศึกษา(Case Study)
 3. ปฏิบัติ(Workshop)

 

บุคคลที่ควรจะเข้าอบรมสัมนา

 • เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ถ้าท่านสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

Contact Form

Visitors: 51,856